Privacybeleid

Uw privacy

Persoonlijke gegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om en houd me aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welk doel.

  1. Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u mij toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • offerte uitbrengen voor vertaal-, tolk- of redactiediensten;
  • het uitvoeren van diensten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van mijn diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Dat kan door verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar mijn mailadres nienke@groenendijk.lu.

Bezoek aan mijn website

Wanneer pagina’s op mijn website worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een log opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de oproep, URL van de oproep, zoekopdracht (indien van toepassing), IP-adres, gebruikte browser (useragent), de verwijzende pagina (referrer), slagen of mislukken van de oproep (HTTP-statuscode), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, en HTTP-protocol.

Deze gegevens worden na hooguit 48 uur automatisch gewist. De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden.

U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

In onderstaand overzicht is geprobeerd om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke gegevens verwerkt worden via deze website en waarom.

Offertemodule
Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer
Doel verwerking: contact opnemen m.b.t. de offerte en eventueel de vertaling

Offertemodule, documentupload
Persoonsgegevens: gegevens in de door u verstuurde documenten
Doel verwerking: inschatting kosten maken; vertaling

  1. De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen. Bovendien wordt gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal minstens beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze.

Verlies van uw persoonsgegevens

Ik heb maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

  1. Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via nienke@groenendijk.lu kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Ik zal uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maak gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij een afwijzing van uw verzoek zal ik dat motiveren.

  1. Klachtenprocedure

Als u vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen via nienke@groenendijk.lu.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven